Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

MASTERAT - MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
MANAGEMENT ŞI MĂSURAREA PERFORMANŢELOR BANCARE
Cod: MFB31 Semestrul: 1 Numarul de credite: 8
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 2
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 28 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie DO
Seminar/Laborator: 28 ore DS - de specialitate DS DA - la alegere (optionala) -
Studiu individual: 0 ore DC - complementara - DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei: Disciplina îşi propune să ofere informaţii despre reforma sistemului bancar din România; totodată oferă informaţii de ultimă oră despre eficienţa metodelor de gestiune bancară, în vederea sporirii performanţelor în sistemul bancar. Un accent deosebit se pune pe managementul operaţiunilor bancare al activităţii de creditare, şi al managementului performanţei în contextul situaţiei economice actuale.
Competente profesionale:
Competente transversale:
CONTINUTUL CURSULUI
Tema Descriptori Nr. ore
1 Reforma sistemului bancar românesc. 2
2 Procesul managerial în instituţii de credit 2
3 Managementul financiar în economia de piaţă 4
4 Managementul operaţiunilor de casă 2
5 Prevenirea şi combaterea spălării banilor 2
6 Managementul activităţii de creditare 4
7 Managementul resurselor proprii 2
8 Managementul resurselor atrase 4
9 Managementul performantelor bancare 4
10 Indicatori de apreciere a activităţii financiar-bancare 2
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Componentele sistemului bancar românesc 2
2 Structura procesului managerial în instituţiile de credit 2
3 Aplicaţii privind managementul financiar 4
4 Aplicaţii privind managementul operaţiunilor de casă 2
5 Aplicaţii privind managementul activităţii de creditare 4
6 Aplicaţii privind managementul resurselor proprii 2
7 Aplicaţii privind managementul resurselor atrase 4
8 Aplicaţii privind managementul performanţei bancare 4
9 Calculul Indicatorilor de apreciere a activităţii financiar-bancare 4
Teste si teme de control:
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu):
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 0%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 0%
- verificari pe parcursul semestrului 0%
- teme de control 0%
Cerinte minime pentru nota 5
Cerinte pentru nota 10
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. Constantinescu Liliana Aurora, Management financiar-bancar, Editura Lux Libris 2010
Facultativa: 1. Constantinescu Liliana Aurora, Operaţiuni şi instituţii de credit, Editura Lux Libris 2009
2. Olteanu A., Management bancar, Editura Dareco, Bucureşti 2003
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare: Videoproiector, suport de curs online
Suport curs online
Titular de disciplina: Prof. univ. dr. CAMARDA Adina Liana
Asistenti disciplina: CAMARDA Adina Liana, grupa M251


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |