Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

MASTERAT - MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
PIEŢE FINANCIARE ŞI TEHNICI BURSIERE
Cod: MFB32 Semestrul: 1 Numarul de credite: 7
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 2
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 28 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie DO
Seminar/Laborator: 28 ore DS - de specialitate DS DA - la alegere (optionala) -
Studiu individual: 0 ore DC - complementara - DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei: Obiectivele disciplinei ,,Piete financiare si tehnici bursiere” este de însuşire a mecanismelor, tehnicilor şi instrumentelor specifice pieţei de capital. Disciplina îşi propune familiarizarea masteranzilor cu elemtele de bază, caracteristicile pieţei financiare din România şi din lume, cu fundamentele teoriei pieţelor financiare, precum şi cu analiza investiţiilor la bursă prin prisma opticii investitorului extern sai intern firmei. În acest sens, se pune accent pe însuşirea tehnicilor de tranzacţionare a valorilor mobiliare la bursa de valori. Se urmăreşte însuşirea metodelor de gestionare, a riscurilor specifice pieţei de capital, tratându-se în mod particular contractele la termen de tip futures şi options.
Competente profesionale:
Competente transversale:
CONTINUTUL CURSULUI
Tema Descriptori Nr. ore
1 Piaţa financiară - componentă de bază a pieţei de capital 2
2 Produsele financiare - obiectul activităţii pieţei financiare 2
3 Pieţele financiare primare şi operaţiunile ce se realizează pe aceste pieţe 2
4 Pieţele secundare de valori mobiliare 2
5 Plasamentele în valori mobiliare - forme ale investiţiei de capital 2
6 Bursa de valori: funcţii, organizare, tehnici tranzacţionale 2
7 Investitorii în valori mobiliare. 2
8 Tehnica tranzacţiilor bursiere 2
9 Evaluarea titlurilor financiare 2
10 Tranzacţii bursiere 2
11 Indicii bursieri 2
12 Impactul pieţei internaţionale de capital asupra economiei mondiale 2
13 Piaţa extrabursiera 2
14 Rentabilitatea şi riscul portofoliilor 2
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Locul pieţelor financiare în cadrul pieţei de capital 2
2 Produsele financiare primare (acţiunile, obligaţiunile) şi produsele financiare derivate (contractele futures, opţiunile negociabile) 2
3 Emisiunile de acţiuni şi particularităţile lor 2
4 Emisiunile de obligaţiuni şi particularităţile lor 2
5 Bursa de valori - principala piaţă secundară de valori mobiliare 2
6 Piaţa extrabursieră - piaţa secundară de rang secund 2
7 Formele de plasament în valori mobiliare 2
8 Investitorii individuali 2
9 Investitorii instituţional (societăţile de investiţii) 2
10 Tranzacţii bursiere la termen tip forward 2
11 Tranzacţii bursiere la termen tip futures 2
12 Evaluarea acţiunilor şi a obligaţiunilor 2
13 Tipuri de tranzacţii bursiere 2
14 Construcţia indicilor bursieri 2
Teste si teme de control:
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu):
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 0%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 0%
- verificari pe parcursul semestrului 0%
- teme de control 0%
Cerinte minime pentru nota 5
Cerinte pentru nota 10
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. Zaharia V.V.,, Pieţe de capital şi burse de valori, Editura Pro Universitaria, Bucureşti 2009
Facultativa: 1. Minică Boajă, Radu Sorin Claudiu –, Relaţii financiar-monetare internaţionale,, Editura Universitara, 2008, Bucuresti
2. GABRIELA ANGHELACHE, PIAȚA DE CAPITAL ÎN CONTEXT EUROPEAN, ECONOMICĂ 2009
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare: Videoproiector, suport de curs online
Suport curs online
Titular de disciplina: Prof. univ. dr. TACHE Ileana
Asistenti disciplina: TACHE Ileana, grupa M251


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |