Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

MASTERAT - MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
ANALIZĂ ŞI DIAGNOSTIC FINANCIAR
Cod: MFB33 Semestrul: 1 Numarul de credite: 8
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 2
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 28 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie DO
Seminar/Laborator: 28 ore DS - de specialitate DS DA - la alegere (optionala) -
Studiu individual: 0 ore DC - complementara - DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei: Se urmăreşte însuşirea şi aplicarea de către studenţi a unor tehnici de analiză şi diagnostic a cifrei de afaceri, a valorii adăugate, a eficienţei utilizării resurselor materiale şi umane, a cheltuielilor, a poziţiei financiare şi a performanţelor întreprinderii.
Competente profesionale:
Competente transversale:
CONTINUTUL CURSULUI
Tema Descriptori Nr. ore
1 Elemente definitorii privind evaluarea economică şi financiară a întreprinderii 2
2 Cadrul general al activităţii de evaluare economică şi financiară 2
3 Diagnosticul de întreprindere şi rolul său în evaluare. Tipuri de diagnostice a întreprinderilor 2
4 Diagnosticul financiar-contabil al întreprinderii. Rolul diagnosticului financiar-contabil în aprecierea fiabilităţii situaţiilor financiare ale întreprinderilor 2
5 Examinarea şi aprecierea stării de sănătate financiară – componentă a diagnosticului financiar contabil 2
6 Consideraţii generale privind valoarea întreprinderii. 2
7 Prevederile Standardului Internaţional de Practică în Evaluare (GN 6) referitoare la evaluarea întreprinderii 2
8 Metode de evaluare a întreprinderilor 2
9 Abordarea pe bază de active în evaluarea întreprinderii 2
10 Abordarea pe bază de venit în evaluarea întreprinderii 2
11 Evaluarea firmei prin metode patrimoniale (Metode de evaluare bazate pe valori matematice-activul brut contabil, activul net contabil, valoarea de lichidare, Metode de evaluare bazate pe valori funcţionale-activul net contabil corectat, valoarea substabţială, capitalurile permanente necesare exploatării). 2
12 Evaluarea firmei prin metode bazate pe randament (Formele rezultatului, Actualizarea; Capitalizarea; Orizontul de prognoză, Metode de actualizare a cash-flow-urilor/rezultatelor, Metode de capitalizare a beneficiilor/rezultatelor) 2
13 Evaluarea firmei prin metode bursiere (cursul bursier, capitalizarea bursieră, PER – price earning ratio – si utilitatea lui, scenarii de stabilire a valorii firmei pe baza dividentelor distribuite) 2
14 Evaluarea firmei prin metode bazate pe goodwill (evaluări directe ale elementelor componente ale goodwiill, evaluări indirecte: determinarea profitului normal, a supraprofitului, capitalizarea/actualizarea acestuia, stabilirea valorii). 2
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Întreprinderea ca obiect al analizei şi evaluării. Factori determinanţi ai valorii întreprinderii 2
2 Raportul valoare-preţ din perspectiva procesului de evaluare economică a întreprinderii. 2
3 Principii fundamentale de evaluare. Principii de evaluare a întreprinderii 2
4 Diagnosticul – etapă anterioară evaluării întreprinderii. Tipuri de diagnostice 2
5 Componentele fundamentale ale evaluarii unei intreprinderi 2
6 Metodologia evaluarii intreprinderilor 2
7 Evaluarea economică si financiară a întreprinderilor: Concept si reguli cu caracter general 2
8 Avantaje şi dezavantaje ale metodelor de evaluare 2
9 Abordari bazate pe patrimoniu 2
10 Abordari bazate pe performantele financiare 2
11 Abordari bazate atat pe patrimoniul cat si pe performantele financiare 2
12 Abordari bazate pe comparatii. Metode bursiere de evaluare a întreprinderilor 2
13 Evaluarea valorilor mobiliare (Evaluare titlurilor cotate. Evaluare titlurilor necotate. 2
14 Evaluarea altor instrumente financiare 2
Teste si teme de control:
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu):
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 0%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 0%
- verificari pe parcursul semestrului 0%
- teme de control 0%
Cerinte minime pentru nota 5
Cerinte pentru nota 10
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. Brezeanu P., Bostinaru A., Prălişteanu P., Diagnostic financiar, Editura Economică, Bucureşti, 2003;
2. Suciu G, Analiză economico-financiară, Editura Infomarket, Braşov, 2009
Facultativa: 1. Vâlceanu G, Robu V., Analiză economico-financiară,, Editura Economică, Bucureşti, 2005
2. Petrescu S., Analiză şi diagnostic financiar-contabil, Editura CECCAR, Bucureşti, 2008
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare: Videoproiector, suport de curs online
Suport curs online
Titular de disciplina: Conf. univ. dr. SUCIU Gheorghe
Asistenti disciplina: SUCIU Gheorghe, grupa M251


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |