Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

MASTERAT - MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
SISTEME INFORMATICE DE BUSINESS INTELLIGENCE
Cod: MFB34 Semestrul: 1 Numarul de credite: 7
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 2
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 28 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie -
Seminar/Laborator: 28 ore DS - de specialitate DS DA - la alegere (optionala) DA
Studiu individual: 0 ore DC - complementara - DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei: După ce au parcurs disciplina, studenţii vor fi capabili să efectueze: 1. o modelare multidimensională (tabele denormalizate) 2. analiza datelor folosind instrumente de BI şi metodele discutate la curs 3. identificarea datelor master într-un context de organizare specifică 4. gestionarea proceselor informatice de 5. iniţierea şi gestionarea un proiect de BI într-o organizaţie
Competente profesionale:
Competente transversale:
CONTINUTUL CURSULUI
Tema Descriptori Nr. ore
1 Introducere în Business Intelligence (BI) 2
2 Introducere în Data Warehousing (DW) 2
3 Lansarea şi gestionarea proiectelor / programelor DW / BI 2
4 Cerinţe de colectare a datelor 2
5 Arhitectura pentru BI 2
6 Modelare multidimensională a datelor 2
7 Proiectarea de baze de date fizice 2
8 Design si tehnici ETL 2
9 Aplicaţii de Business Intelligence 2
10 Implementarea şi susţinerea DW / 2
11 Implementarea sistemelor BI 2
12 Extinderea DW 2
13 Extinderea sistemelor BI sistem Tendinţe în evoluţia DW / BI 2
14 Managementul Datelor Master şi a datelor nestructurate 2
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Aplicaţii DW 6
2 Aplicaţii BI 4
3 • Evaluarea necesarului informaţional pentru o aplicaţie informatică economică din domeniul financiar-contabil 4
4 • Participarea la diferite procese ale ingineriei software (proiectare, dezvoltare, evaluare, implementare de baze de date pentru sisteme informatice financiar-contabile etc.) 6
5 • Realizarea de aplicaţii/proiecte economice folosind sisteme BI 8
Teste si teme de control:
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu):
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 0%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 0%
- verificari pe parcursul semestrului 0%
- teme de control 0%
Cerinte minime pentru nota 5
Cerinte pentru nota 10
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. Muresan Mihaela,“Sisteme informatice”, “Sisteme informatice”,, Editura ProUniversitaria, 2006
Facultativa: 1. Elizabeth Vitt, Michael Luckevich, Stacia Misner, Business Intelligence: Making Better Decisions Faster, Microsoft Press 2002
2. Yuli Vasiliev,”Oracle Business Intelligence:, The Condensed Guide to Analysis and Reporting“,, Packt Publishing, 2010
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare: Videoproiector, re?ea calculatoare, suport de curs online
Suport curs online
Titular de disciplina: Conf. univ. dr. BÂRSAN-PIPU Nicolae
Asistenti disciplina: BÂRSAN-PIPU Nicolae, grupa M251


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |