Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

MASTERAT - MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
AUDIT FINANCIAR-BANCAR
Cod: MFB41 Semestrul: 2 Numarul de credite: 8
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 2
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 28 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie DO
Seminar/Laborator: 28 ore DS - de specialitate DS DA - la alegere (optionala) -
Studiu individual: 0 ore DC - complementara - DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei: Disciplina oferă informaţii de bază cu privire la Federaţia Internaţională a Contabililor şi declaraţiile în vigoare privind etica, controlul calităţii, auditul, revizuirea, alte misiuni de asigurare şi servicii conexe emise de IFAC, de la 1 ianuarie 2008. Cursul oferă informaţii de bază privind Proiectul de Clarificare al Consiliului pentru standarde internaţionale de audit şi asigurare şi Prefaţa la Standardele Internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte misiuni de asigurare şi servicii conexe, precum şi Standardele Internaţionale de Audit reformulate şi revizuite.
Competente profesionale:
Competente transversale:
CONTINUTUL CURSULUI
Tema Descriptori Nr. ore
1 Conduita etică şi standardele profesionale - Codul etic pentru auditorii profesionişti 2
2 Fundamente ale auditului financiar 2
3 Cadrul conceptual al Standardelor Internaţionale de Audit 2
4 Controlul calităţii auditului informaţiilor financiare istorice 2
5 Auditul situaţiilor financiare ale societăţilor comerciale 2
6 Documentarea lucrărilor de audit 2
7 Considerente legislative privind auditul situaţiilor financiare 2
8 Guvernanta corporativă 2
9 Corupţie şi audit 2
10 Responsabilitatea auditorului referitoare la fraudă într-un audit al situaţiilor financiare 2
11 Proceduri şi tehnici de audit nelimitative privind factorii generali de risc de fraudă în entităţi ale pieţei de capital – Partea I 2
12 Proceduri şi tehnici de audit nelimitative privind factorii generali de risc de fraudă în entităţi ale pieţei de capital – Partea a II-a 2
13 Auditul intern şi relaţiile cu auditorii externi Partea I 2
14 Auditul intern şi relaţiile cu auditorii externi Partea a II-a 2
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Conduita etică şi standardele profesionale - Codul etic pentru auditorii profesionişti 2
2 Fundamente ale auditului financiar 2
3 Cadrul conceptual al Standardelor Internaţionale de Audit 2
4 Controlul calităţii auditului informaţiilor financiare istorice 2
5 Auditul situaţiilor financiare ale societăţilor comerciale 2
6 Documentarea lucrărilor de audit 2
7 Considerente legislative privind auditul situaţiilor financiare 2
8 Guvernanta corporativă 2
9 Corupţie şi audit 2
10 Responsabilitatea auditorului referitoare la fraudă într-un audit al situaţiilor financiare 2
11 Proceduri şi tehnici de audit nelimitative privind factorii generali de risc de fraudă în entităţi ale pieţei de capital – Partea I 2
12 . Proceduri şi tehnici de audit nelimitative privind factorii generali de risc de fraudă în entităţi ale pieţei de capital – Partea a II-a 2
13 Auditul intern şi relaţiile cu auditorii externi Partea I 2
14 Auditul intern şi relaţiile cu auditorii externi Partea a II-a 2
Teste si teme de control:
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu):
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 0%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 0%
- verificari pe parcursul semestrului 0%
- teme de control 0%
Cerinte minime pentru nota 5
Cerinte pentru nota 10
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. Federatia Internationala a Contabililor, Camera Auditorilor Financiari din Romania, Audit financiar. Standarde si Codul etic, editura Irecson , 2007 , 1052 pagini
2. Minică Boajă, Radu Sorin Claudiu,, Control şi audit financiar, Editura Universitară, Bucureşti, 2008
Facultativa: 1. Federatia Internationala a Contabililor, 1. Reglementari Internationale de Audit, Asigurare si Etica. Audit Financiar, editura Irecson, 2009
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare: Videoproiector, suport de curs online
Suport curs online
Titular de disciplina: Lector univ. dr. BROJU Angela
Asistenti disciplina: BROJU Angela, grupa M251


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |