Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

MASTERAT - MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE, BANCARE ŞI ÎN ASIGURĂRI
Cod: MFB43 Semestrul: 2 Numarul de credite: 7
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 2
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 28 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie DO
Seminar/Laborator: 28 ore DS - de specialitate DS DA - la alegere (optionala) -
Studiu individual: 0 ore DC - complementara - DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei: Activitatea economică şi financiară este mereu supusă riscurilor, cele mai importante fiind legate de pierderea sumei investite şi implicit a afacerii. Gradul riscului devine şi mai puternic în economiile în tranziţie, unde este imposibil de a determina şi anticipa schimbările mediului. Scopul principal al disciplinei este de a familiariza masteranzii cu importanţa evaluării riscului financiar, bancar şi în asigurări, problemele apărute în procesul de evaluare a riscului şi metodele de acoperire a lui.
Competente profesionale:
Competente transversale:
CONTINUTUL CURSULUI
Tema Descriptori Nr. ore
1 Tipologia riscurilor 2
2 Analiza principalelor tipuri de riscuri 2
3 Riscul economic, financiar şi de faliment 4
4 Riscul în asigurări 4
5 Riscul în decizia de investiţii 4
6 Acordul Basel II 2
7 Riscul de piaţă 2
8 Riscul de creditare 4
9 Riscul de lichiditate 2
10 Riscul operaţional 2
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Conceptul de risc şi incertitudine 2
2 Factori de risc şi incertitudine 2
3 Clasificarea riscurilor 2
4 Caracteristicile principalelor tipuri de risc 2
5 Riscul de ţară 2
6 Riscul valutar 2
7 Riscul contractual 2
8 Riscul în marketing 2
9 Definirea valorii riscului 2
10 Distribuţia normală şi distribuţia de probabilitate a riscului 2
11 Simularea Monte Carlo a riscului 2
12 Modele scoring 2
13 Modele ale Agenţiilor de Rating 2
14 Regulile Acordului Basel II cu privire la riscul de credit 2
Teste si teme de control:
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu):
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 0%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 0%
- verificari pe parcursul semestrului 0%
- teme de control 0%
Cerinte minime pentru nota 5
Cerinte pentru nota 10
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. Armeanu, Stefan Daniel ; Stancu, Ion, cond. st, Evaluarea riscului activitatii financiare cu aplicatii pe economia româneasca, Bucuresti : A.S.E., 2005
Facultativa: 1. 1. Brendea, Cosmin; Daeanu, Valentin Eugen., Riscul si performanta creditului bancar în România., Bucuresti : Coresi, 2001
2. Nastovici Luminiţa,, “Managementul riscurilor financiar bancare”,, Editura Orientul Latin, 2001
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare: Videoproiector, suport de curs online
Suport curs online
Titular de disciplina: Prof. univ. dr. CAMARDA Adina Liana
Asistenti disciplina: CAMARDA Adina Liana, grupa M251


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |