Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

MASTERAT - MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
MANAGEMENTUL PROIECTELOR ECONOMICE
Cod: MFB43 Semestrul: 2 Numarul de credite: 7
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 2
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 28 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie DO
Seminar/Laborator: 28 ore DS - de specialitate DS DA - la alegere (optionala) -
Studiu individual: 0 ore DC - complementara - DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei: Crearea culturii managementului prin proiecte.
Impunerea managementului proiectelor ca una dintre activităţile omniprezente ale organizaţiei moderne. Conştientizarea beneficiilor pe care le aduce managementul proiectelor în orice domeniu de activitate. Crearea unui vocabular specific domeniului, a abilităţilor de concepere a proiectelor, indiferent de domeniul vizat, de gestionare, urmărire şi evaluare a proiectelor.
Dobândirea abilităţii de a identifica şi stabili etapele unui ciclu de proiect.
Competente profesionale:
Competente transversale:
CONTINUTUL CURSULUI
Tema Descriptori Nr. ore
1 CONSIDERAŢII GENERALE Cadrul conceptual al managementului proiectelor, Managementul ciclului de proiect, Personalul angajat în managementul proiectelor, Abordarea pragmatică a planurilor proiectelor ,Controlul costurilor şi bugetarea proiectelor, Evaluarea proiectelor propuse Monitorizarea şi controlul proiectelor, Managementul proiectelor în era informaţională 4
2 PREZENTAREA CADRULUI CONCEPTUAL AL MANAGEMENTULUI PROIECTELOR Proiectele şi managementul proiectelor, Planul / programul calendaristic, Drumul critic, Proiecte multiple, Etapele ciclului de viaţă al proiectelor, Schiţa proiectului, Diagramele PERT şi GANTT, Planul de bază al proiectului, Analizele planificat / realizat 4
3 MANAGEMENTUL CICLULUI DE PROIECT Ciclul proiectului, Cadrul logic al proiectului, Factorii calităţii, Completarea cadrului logic, Utilizarea cadrului logic la elaborarea planului de activităţi şi planului de resurse, Utilizarea cadrului logic la planificarea intervenţiilor complexe: interconectarea matricilor logice. 4
4 PREZENTAREA ŞI DESCRIEREA PERSONALULUI ANGAJAT ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR Categorii de personal antrenate în proiecte, Selecţia directorului de proiect ,Constituirea şi coordonarea echipei de proiect (Coordonarea echipei, Motivarea
, Soluţii pentru rezolvarea problemelor de lucru în echipă) Strategii pentru constituirea unei echipe eficiente 4
5 MODALITĂŢI DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢILOR ORIENTATE SPRE PROIECTE Organizarea funcţională, Organizarea orientată spre proiecte, Organizarea matriceală Organizarea compusă ,Biroul proiecte 4
6 CONTROLUL COSTURILOR ŞI BUGETAREA PROIECTELOR Rolul costurilor şi bugetarea proiectelor , Bugetele proiectelor , Abaterile şi valoarea câştigată, Planificarea resurselor proiectului 2
7 EVALUAREA PROIECTELOR PROPUSE
 Scopurile evaluării proiectelor, Obiectivul evaluării şi criteriile urmărite Evaluarea proiectelor la nivelul organizaţiei (Metode cantitative si metode necantitative) 2
8 MONITORIZAREA ŞI CONTROLUL PORIECTELOR Ciclul planificare-monitorizare-control ,Culegerea datelor şi raportarea Culegerea datelor
Analiza datelor, Raportarea şi tipuri de raportare 2
9 MANAGEMENTUL PROIECTELOR ÎN ERA INFORMAŢIONALĂ Comunicarea şi colaborarea la nivelul organizaţiei, Aplicaţii pentru grupuri de lucru Sistemul informaţional al managementului proiectelor, Instrumente Internet la îndemâna managerilor de proiecte. 2
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Elemente generale pe care trebuie să le conţină un proiect 2
2 Ideea şi motivaţia proiectului
 4
3 Stabilirea obiectivelor proiectelor 4
4 Grupul ţintă al proiectului
 2
5 Jaloanele proiectului
 2
6 Descompunerea proiectului în activităţi 2
7 Stabilirea echipei de realizare a proiectului 2
8 Resursele solicitate de proiect 2
9 Elaborarea bugetului proiectului 2
10 Stabilirea indicatorilor 2
11 Asigurarea continuităţii proiectului 2
12 Evaluarea proiectelor 2
Teste si teme de control:
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu):
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 0%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 0%
- verificari pe parcursul semestrului 0%
- teme de control 0%
Cerinte minime pentru nota 5
Cerinte pentru nota 10
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. Enescu, Maria, Enescu, Marian, Managementul proiectelor economice, Editura Universitaria, 2007
Facultativa: 1. E. Maxim,, Orientarea strategică a organizaţiilor,, Editura Universităţii, “Al. I. Cuza” Iaşi, 2007
2. Verboncu I., Managementul societăţilor comerciale. Proiect economic,, Editura PRINTECH, Bucureşti, 2008
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare: Videoproiector, suport de curs online
Suport curs online
Titular de disciplina: Conf. univ. dr. BÂRSAN-PIPU Nicolae
Asistenti disciplina: BÂRSAN-PIPU Nicolae, grupa M251


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |