Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

MASTERAT - MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
Stagiu de cercetare şi documentare practică în elaborarea lucrării de disertaţie
Cod: MZ224 Semestrul: 2 Numarul de credite: 8
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 2
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 28 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie DO
Seminar/Laborator: 28 ore DS - de specialitate DS DA - la alegere (optionala) -
Studiu individual: 0 ore DC - complementara - DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei: Prin cercetarea ştiinţifică de specialitate se doreşte dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi de lucru în echipă în activitatea de cercetare ştiinţifică, demonstrarea capacităţii de generare de nouă cunoaştere şi a dezvoltării capacităţii de diseminare a rezultatelor cercetărilor (capacitatea de a susţine şi argumenta conţinutul unei lucrări ştiinţifice).
Competente profesionale:
Competente transversale:
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Rolul, locul şi importanţa domeniului; 2
2 Stabilirea metodologiei de cercetare 4
3 Stadiul actual al cunoasterii în domeniu 4
4 4. Stabilirea surselor bibliografice, acces la baze de date interne şi internaţionale 6
5 Elaborarea concluziilor şi propunerilor 4
6 Recomandari privind modul de tehnoredactare al proiectului de disertatie 8
Teste si teme de control:
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu):
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 0%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 0%
- verificari pe parcursul semestrului 0%
- teme de control 0%
Cerinte minime pentru nota 5
Cerinte pentru nota 10
Bibliografie curs: Obligatorie:
Facultativa:
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare:
Suport curs online
Titular de disciplina:
Asistenti disciplina: BÂRSAN-PIPU Nicolae, grupa M251
SUCIU Gheorghe, grupa M251


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |