Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

FINANŢE ŞI BĂNCI
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
OPERAŢIUNI ŞI INSTITUŢII DE CREDIT
Cod: FZI311 Semestrul: 1 Numarul de credite: 6
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 3
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 28 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie DO
Seminar/Laborator: 28 ore DS - de specialitate DS DA - la alegere (optionala) -
Studiu individual: 0 ore DC - complementara - DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei: Disciplina îşi propune să ofere informaţii despre principalele aspecte ale activităţii bancare. Informaţiile oferite vor constitui un fundament în însuşirea şi înţelegerea mecanismului operaţiunilor bancare
Competente profesionale:
Competente transversale:
CONTINUTUL CURSULUI
Tema Descriptori Nr. ore
1 Sistemul bancar contemporan 2
2 Rolul băncilor internaţionale 2
3 Banca Naţională a României – banca centrală şi de emisiune (I) 2
4 Banca Naţională a României – banca centrală şi de emisiune (II) 2
5 Instituţii de credit moderne 2
6 Reglementări proprii în sistemul bancar românesc 2
7 Sistemul informaţional în instituţiile de credit 2
8 Sistemul decizional în instituţiile de credit 2
9 Subsistemul de control al instituţiilor de credit 2
10 Operaţiuni desfăşurate în instituţiile de credit (I) 2
11 Operaţiuni desfăşurate în instituţiile de credit (II) 2
12 Formele de decontare 2
13 Instrumente de plată bancare 2
14 Instrumente de plată electronice 2
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Sistemul bancar contemporan 2
2 Instituţii de credit ce funcţionează în mediul naţional şi internaţional 2
3 Banca Naţională a României – banca centrală şi de emisiune 2
4 Principalele atribuţii ale Băncii Naţionale a României 2
5 Instituţii de credit moderne 2
6 Funcţii şi activităţi 2
7 Structura organizatorică a instituţiilor de credit 2
8 Standardele de cunoaştere a clientelei 2
9 Sistemul informaţional 2
10 Sistemul decizional 2
11 Sistemul de control 2
12 Produse şi servicii bancare 2
13 Formele de decontare şi instrumentele de plată bancare 2
14 Marketingul bancar 2
Teste si teme de control: Temele de la seminarii sunt destinate cercetării ştiinţifice în domeniul financiar-bancar
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu): E
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 50%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 40%
- verificari pe parcursul semestrului 10%
- teme de control 0%
Cerinte minime pentru nota 5
  1. Studentul cunoaşte care sunt principalele concepte, le recunoaşte şi le defineşte corect;
  2. Limbajul de specialitate este simplu, dar corect utilizat;
  3. Minim nota 5 la seminar;
  4. Să rezolve bine un subiect
Cerinte pentru nota 10
  1. Studentul cunoaşte şi foloseşte corect noţiunile şi conceptele studiate;
  2. Rezolvă corect problemele cu grad ridicat de dificultate, bazate pe corelaţii şi conexiuni;
  3. A parcurs atât bibliografia obligatorie, cât şi cea suplimentară recomandată la cursuri şi seminarii;
  4. Are un limbaj de specialitate complex, prin care dovedeşte o bună capacitate de exprimare, coerenţă, capacitate de argumentare şi originalitate;
  5. Minim nota 8 la seminar conform punctajului prezentat.
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. Constantinescu L. A., Operaţiuni şi instituţii de credit, Editura Lux Libris 2009
2. Constantinescu Liliana Aurora, Management financiar-bancar, Editura Lux Libris 2010
Facultativa: 1. Darda N., Barbu T., Monedă, bănci şi politici monetare, Editura Didactică şi Pedagocică, Bucureşti, 2005
2. Dardac Nicolae, Barbu Teodora, Moneda, banci si politici monetare, EDP, 2005
3. Danila Nicolae, Berea Octavian Aurel, Managementul bancar - Fundamente si orientari, Economica2000
4. Nastovici Luminita, Management financiar, Orient Latin1991
5. Dragota Victor, Obreja Laura, Ciobanu AnanMaria, Dragota Mihaela, Management financiar (1+2), Economica2003
6. Ionescu Lucian C., Bancile si operatiunile bancare, Economica1996
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare: Lap-top si video proiector
Suport curs online
Titular de disciplina: Prof. univ. dr. CAMARDA Adina Liana
Asistenti disciplina: CAMARDA Adina Liana, grupa 241


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |