Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

FINANŢE ŞI BĂNCI
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ
Cod: FZI314 Semestrul: 1 Numarul de credite: 6
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 3
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 28 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie DO
Seminar/Laborator: 28 ore DS - de specialitate DS DA - la alegere (optionala) -
Studiu individual: 0 ore DC - complementara - DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei: Se urmăreşte însuşirea şi aplicarea de către studenţi a unor tehnici de analiză şi diagnostic a cifrei de afaceri, valorii adăugate, eficienţei utilizării resurselor materiale şi umane, cheltuielilor, poziţiei financiare şi performanţelor întreprinderii.
Competente profesionale: C21 Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară
C22 Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară
C23 Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară
C24 Identificarea criteriilor de selecţie şi aplicarea variantei adecvate pentru culegerea şi analiza datelor economico- financiare
C25 Efectuarea de analize economico-financiare curente pe baza datelor şi informaţiilor culese
C31 Descrierea lucrărilor de natură economi- co-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice
C32 Explicarea lucrărilor de natură economi- co-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice
C33 Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea lucrărilor economico-financiare
C34 Utilizarea unor indicatori de calitate pentru evaluarea realizării lucrărilor de natură economi- co-financiară
C35 Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico- financiare
Competente transversale: CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei
CONTINUTUL CURSULUI
Tema Descriptori Nr. ore
1 Bazele teoretice şi metodologice ale analizei economico-financiare 2
2 Analiza activităţii de producţie şi comercializare 2
3 Analiza cifrei de afaceri 2
4 Analiza cheltuielilor întreprinderii 2
5 Analiza cheltuielilor fixe şi materiale 2
6 Analiza cheltuielilor cu amortizarea, cu personalul şi cu dobânzile 2
7 Analiza situaţiei financiar-patrimoniale a întreprinderii 2
8 Analiza echilibrului financiar 2
9 Analiza fluxurilor de trezorerie 2
10 Analiza performanţelor pe baza contului de profit şi pierdere 2
11 Analiza ratelor de rentabilitate 2
12 Analiza gestiunii resurselor umane 2
13 Analiza gestiunii resurselor materiale 2
14 Aplicaţie practică privind întocmirea situaţiilor financiare 2
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Metode şi tehnici de analiză economico – financiară 2
2 Analiza coeficientului de sortiment, asortiment, indicelui de realizare a producţiei 2
3 Analiza factorială a cifrei de afaceri şi analiza valorii adăugate 2
4 Analiza cheltuielilor de exploatare şi la 1000 lei cifră de afaceri. 2
5 Analiza cheltuielilor fixe şi analiza riscului de exploatare 2
6 analiza cheltuielilor cu amortizarea si personalul 1
6 Test analiza cheltuielilor intreprinderii 1
7 Întocmirea bilanţului financiar şi bilanţului funcţional 2
8 Analiza corelaţiei dintre fondul de rulment, necesarul de fond de rulment şi trezoreria netă 2
9 Stabilire a fluxurilor de trezorerie prin metoda directă şi indirectă 2
10 Analiza structurală şi factorială a profitului 2
11 Calculul ratelor de rentabilitate 1
11 Test: Temele 6 - 10 1
12 Analiza eficienţei muncii 2
13 Analiza utilizării extensive, intensive şi a eficienţei generale a capitalului fix 2
14 Aplicatie practica privind intocmirea situatiilor financiare 1
14 Test: intocmirea situatiilor financiare 1
Teste si teme de control: Test - Analiza performantei
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu): E
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 70%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 0%
- verificari pe parcursul semestrului 10%
- teme de control 20%
Cerinte minime pentru nota 5
  1. Studentul cunoaşte care sunt principalele concepte, le recunoaşte şi le defineşte corect;
  2. Limbajul de specialitate este simplu, dar corect utilizat;
  3. Minim nota 5 la seminar;
  4. Să rezolve bine o aplicaţie şi 2 întrebări, sau să răspundă corect la cele 5 întrebări
Cerinte pentru nota 10
  1. Studentul cunoaşte şi foloseşte corect noţiunile şi conceptele studiate;
  2. Rezolvă corect problemele cu grad ridicat de dificultate, bazate pe corelaţii şi conexiuni;
  3. A parcurs atât bibliografia obligatorie, cât şi cea suplimentară recomandată la cursuri şi seminarii;
  4. Are un limbaj de specialitate complex, prin care dovedeşte o bună capacitate de exprimare, coerenţă, capacitate de argumentare şi originalitate;
  5. Minim nota 8 la seminar conform punctajului prezentat.
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. Suciu Gheorghe, Analiză economico-financiară, Infomarket, Braşov, 2009
2. Valceanu Gheorghe, Robu Vasile, Georgescu Nicolae - coordonatori, Analiza economico-finaciara, Economica, Bucuresti, 2005
3. test, test, test
Facultativa: 1. Petrescu S., Analiză şi diagnostic financiar-contabil, Editura CECCAR, Bucureşti, 2008
2. Prof.univ.dr.Vasile ROBU, Conf.univ.dr.Nicolae GEORGESCU, Analiza economico-financiara, Biblioteca digitala www.ase.ro
3. Prof.univ.dr.Aurel ISFANESCU; Prof.univ.dr.Vasile ROBU; Lect.univ.drd. Anca Maria HRISTEA; Asist.univ.drd.Camelia VASILESCU, Analiza economico-financiara, Biblioteca digitala www.ase.ro
4. Ghic Gratiela, Grigorescu Carmen Judith, Analiza economico-finaciara, Universitara
5. Ghic Gratiela, Grigorescu Carmen Judith, Analiza economico-finaciara - teste grila, Universitara, Bucuresti, 2008
6. Radu F., dinca M., Buse L., Siminica M., Analiza economico-finaciara a firmei, Scrisul Romanesc, Craiova, 2001
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare: -
Suport curs online
Titular de disciplina: Conf. univ. dr. SUCIU Gheorghe
Asistenti disciplina: SUCIU Gheorghe, grupa 241


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |