Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

FINANŢE ŞI BĂNCI
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
FISCALITATE
Cod: FZI314 Semestrul: 1 Numarul de credite: 5
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 3
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 28 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie -
Seminar/Laborator: 28 ore DS - de specialitate DS DA - la alegere (optionala) DA
Studiu individual: 0 ore DC - complementara - DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei:
 • cunoaşterea relaţiei dintre contabilitate şi fiscalitate
 • sistemul fiscal- structură şi elemente de recunoaştere în practica entităţilor economice
Competente profesionale:
Competente transversale:
CONTINUTUL CURSULUI
Tema Descriptori Nr. ore
1 Normalizarea contabilă şi relaţia dintre contabilitate şi gestiunea fiscală a entităţilor economice 2
2 Sistemul fiscal- structură şi elemente de recunoaştere în practica entităţilor economice 2
3 Administrarea impozitelor, taxelor şi altor contribuţii datorate bugetului general consolidat al statului 2
4 Impozitul pe veniturile realizate din activităţi independente 2
5 Impozitul pe veniturile realizate din salarii 2
6 Determinarea contribuţiilor la asigurările sociale 2
7 Determinarea contribuţiilor la bugetul asigurărilor de şomaj 2
8 Determinarea contribuţiilor la fondul de asigurări sociale de sănătate 2
9 Aspecte privind impozitarea veniturilor şi contribuţiilor sociale la nivelul Uniunii Europene 2
10 Taxa pe valoarea adăugată – sferă de aplicare, teritorialitatea, regimuri de impozitare 2
11 Taxa pe valoarea adăugată – baza de impozitare, cotele de impozitare, exercitarea drepturilor de deducere, ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital 2
12 Taxa pe valoarea adăugată- Achiziţii şi livrări intracomunitare 2
13 Impozitul pe profit- mod de determinare, calcul , evidenţiere şi virare la bugetul statului 2
14 Impozitele şi taxele locale 2
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Influenţa fiscalităţii asupra principiilor contabile – exemple practice 2
2 Elementele comune ale impozitelor şi taxelor- exemple practice 2
3 Administrarea impozitelor şi taxelor , colectarea creanţelor bugetare, exemple 2
4 Determinarea impozitului pe veniturile din activităţi independente – exemple 2
5 Impozitul pe veniturile realizate de persoane fizice – exemple practice 2
6 Modul de calcul al contribuţiilor la asigurările sociale – exemple practice 2
7 Modul de calcul al contribuţiilor la bugetul de somaj – exemple practice 2
8 Modul de calcul al contribuţiilor la asigurări de sănătate – exemple practice 2
9 Modul de determinare a impozitelor şi taxelor la nivelul Uniunii Europene – exemplu practic 2
10 TVA – sfera de aplicare, teritorialitate, regimuri de impozitare- exemple practice 2
11 TVA – baza de impozitare, cote, exercitarea dreptului de deducere, ajustarea, exemple practice 2
12 TVA – achiziţii şi livrări intracomunitare – exemple practice 2
13 Impozitul pe profit – exemple practice 2
14 Impozite şi taxe locale – exemple practice 2
Teste si teme de control: -
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu): E
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 5%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 15%
- verificari pe parcursul semestrului 10%
- teme de control 70%
Cerinte minime pentru nota 5
 1. Studentul cunoaşte care sunt principalele concepte, le recunoaşte şi le defineşte corect;
 2. Limbajul de specialitate este simplu, dar corect utilizat;
 3. Minim nota 5 la seminar;
 4. Să rezolve bine un subiect
Cerinte pentru nota 10
 1. Studentul cunoaşte şi foloseşte corect noţiunile şi conceptele studiate;
 2. Rezolvă corect problemele cu grad ridicat de dificultate, bazate pe corelaţii şi conexiuni;
 3. A parcurs atât bibliografia obligatorie, cât şi cea suplimentară recomandată la cursuri şi seminarii;
 4. Are un limbaj de specialitate complex, prin care dovedeşte o bună capacitate de exprimare, coerenţă, capacitate de argumentare şi originalitate;
 5. Minim nota 8 la seminar conform punctajului prezentat.
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. Ion Puşcaşu, Contabilitatea şi fiscalitatea entităţilor economice, Ed Mirton 2008
Facultativa: 1. Tatu L., Serbanescu C., Stefan D, Fiscalitate. De la lege la practica, C. H. Beck2009
2. Bistriceanu Gh. D., Boaja Minica, Sistemul fiscal al romaniei, Universul Juridic2006
3. Stoloja Theodor, Tatarcan Raluca, Integrarea si politica fiscala europeana, Infomarket, 2002
4. Alexandru Felicia, Fiscalitate şi preţuri în economia de piaţă, Economica, 2002
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare: Laptop
Suport curs online
Titular de disciplina: Conf. univ. dr. SUCIU Gheorghe
Asistenti disciplina: SUCIU Gheorghe, grupa 241
SUCIU Gheorghe, grupa 241


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |