Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

FINANŢE ŞI BĂNCI
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
MODELAREA DECIZIEI MONETAR-FINANCIARE
Cod: FZI316 Semestrul: 1 Numarul de credite: 5
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 3
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 28 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie -
Seminar/Laborator: 28 ore DS - de specialitate DS DA - la alegere (optionala) DA
Studiu individual: 0 ore DC - complementara - DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei: Cunoştinţele dobândite de studenţi la această disciplină le vor permite să abordeze principalele modele de decizie monetara si financiara. Cursul cuprinde analiza proprietăţilor matematice specifice modelelor economice, precum şi numeroase exemple şi aplicaţii. De asemenea, sunt propuse şi rezolvate un număr important de aplicaţii pentru fiecare tip de model economic. Seminarul pune accent pe latura practică de utilizare a calculatorului pentru aplicaţiile de modelare si simulare a proceselor economice.
Competente profesionale:
Competente transversale:
CONTINUTUL CURSULUI
Tema Descriptori Nr. ore
1 Modele liniare 2
2 Modele matriceale 2
3 Modele neliniare 2
4 Modele de calcul diferenţial 2
5 Modele de calcul integral 2
6 Noţiuni de teoria deciziei 2
7 Modelarea proceselor economice 2
8 Simularea proceselor economice 2
9 Generarea variabilelor aleatoare continue 2
10 Generarea variabilelor aleatoare discrete 2
11 Aplicaţii de simulare a proceselor economice - I 2
12 Metode grafice de programare liniara 2
13 Modele de programare liniară 2
14 Aplicatii de programare liniara 2
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Modele liniare - Aplicaţii 2
2 Modele neliniare - Aplicaţii 2
3 Modele de calcul diferenţial – Aplicaţii 2
4 Modele de calcul integral – Aplicaţii 2
5 Generarea variabilelor aleatoare – Aplicaţii 2
6 Simularea proceselor economice - Aplicaţii 2
7 Test de verificare a cunostintelor - pe calculator 2
Teste si teme de control: Test de verificare in Excel
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu): C
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 80%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 20%
- verificari pe parcursul semestrului 0%
- teme de control 0%
Cerinte minime pentru nota 5 1. Cunoaşterea principalelor concepte şi utilizarea acestora la nivel de bază;
2. Utilizarea corectă a unui limbajul de specialitate simplu;
3. Nota minimă la lucrarile de verificare: 5;
4. Abilităţi de bază în realizarea/utilizarea unor aplicaţii folosind Excel.
Cerinte pentru nota 10 1. Cunoaşterea şi utilizarea corectă a noţiunilor şi conceptelor studiate, la nivel avansat;
2. Rezolvarea corectă a unor aplicaţii economice cu grad mediu de dificultate, care implică utilizarea Excel la nivel mediu;
3. Abilitatea de a utiliza un limbaj de specialitate complex;
4. Capacitatea de a evalua şi de a formula opinii cu privire la utilizarea modelelor economice;
5. Abilitatea de a identifica soluţii eficiente de rezolvare cu ajutorul calculatorului a unor probleme economice;
6. Nota minimă la testul de verificare: 9.
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. Bârsan-Pipu, Nicolae, "Matematică aplicată în economie", Editura Universităţii Transilvania Brasov
2. Radu STROE, "Modelarea deciziei financiare", Bibiloteca digitala ASE
Facultativa: 1. Bârsan-Pipu, Nicolae, "Managementul riscului. Concepte, metode, aplicaţii", Editura Universităţii Transilvania Brasov, 2003
2. Purcaru, I., "Matematici generale şi elemente de optimizare", Editura Economică, Bucureşti, 2005
3. Camelia RATIU-SUCIU, Florica LUBAN, Daniela HINCU, Nadia ENE, Modelarea si simularea proceselor economice, Bibiloteca digitala ASE
4. Radu STROE, Grigore FOCSENEANU, Iulian BRASOVEANU, "Modelarea financiara", Bibiloteca digitala ASE
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare: Videoproiector, laptop, retea calculatoare
Suport curs online
Titular de disciplina: Conf. univ. dr. BÂRSAN-PIPU Nicolae
Asistenti disciplina: BÂRSAN-PIPU Nicolae, grupa 241


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |