Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

FINANŢE ŞI BĂNCI
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
BUGET ŞI TREZORERIE PUBLICĂ
Cod: FZI321 Semestrul: 2 Numarul de credite: 6
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 3
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 24 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie DO
Seminar/Laborator: 24 ore DS - de specialitate DS DA - la alegere (optionala) -
Studiu individual: 0 ore DC - complementara - DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei:
 1. Familiarizarea studenților cu mediul si deciziile financiar-bugetare
 2. Prezentarea procesului bugetar
 3. Definirea rolului bugetelor publice in atingerea obiectivelor la nivel micro si macroeconomic
 4. Prezentarea instrumentelor de intervenție a statului in activitatea economica si sociala
 5. Prezentarea metodelor de dimensionare a indicatorilor bugetari
 6. Prezentarea conceptelor de împrumuturi publice și datorie publică
Competente profesionale:
Competente transversale:
CONTINUTUL CURSULUI
Tema Descriptori Nr. ore
1 Noțiuni introductive 2
2 Bugetul public 2
3 Procesul bugetar (I) 2
4 Procesul bugetar (II) 2
5 Organizarea şi administrarea finanţelor publice locale 2
6 Procesul bugetar la nivel local 2
7 Metode de dimensionare a indicatorilor bugetari (I) 2
8 Metode de dimensionare a indicatorilor bugetari (II) 2
9 Împrumuturile de stat 2
10 Operațiuni privind împrumuturile de stat 2
11 Datoria publică 2
12 Trezoreria finanțelor publice 2
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Conţinutul bugetului public – întrebări, teste grilă, dezbateri 2
2 Componentele bugetului public – teste grilă, dezbateri, referate 2
3 Principiile bugetare - întrebări, teste grilă, dezbateri 2
4 Etapele procesului bugetar - întrebări, teste grilă, dezbateri 2
5 Metode de dimensionare a indicatorilor bugetari – aplicaţii practice 2
6 Teoria împrumutului public - întrebări, teste grilă, dezbateri, referate 2
7 Elementele tehnice ale împrumutului 2
8 Operaţiuni privind împrumuturile de stat - întrebări, teste grilă, dezbateri, referate 2
9 Datoria externă a României – aplicaţii practice 2
10 Particularităţile împrumuturilor externe 2
11 Conceptul de datorie externă şi indicatorii gradului de îndatorare– aplicaţii practice 2
12 Funcţiile tradiţionale şi moderne ale trezoreriei - întrebări, teste grilă, dezbateri, referate 2
Teste si teme de control: Analiza procesul bugetar în România. Analiza criteriile de selecție a investițiilor publice. Analiza evoluția datoriei publice a României în perioada 2000-2009. Analiza structurii și managementului datoriei publice
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu): E
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 50%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 30%
- verificari pe parcursul semestrului 20%
- teme de control 0%
Cerinte minime pentru nota 5
 1. Studentul cunoaşte care sunt principalele concepte, le recunoaşte şi le defineşte corect;
 2. Limbajul de specialitate este simplu, dar corect utilizat;
 3. Minim nota 5 la seminar;
 4. Să rezolve bine un subiect
Cerinte pentru nota 10
 1. Studentul cunoaşte şi foloseşte corect noţiunile şi conceptele studiate;
 2. Rezolvă corect problemele cu grad ridicat de dificultate, bazate pe corelaţii şi conexiuni;
 3. A parcurs atât bibliografia obligatorie, cât şi cea suplimentară recomandată la cursuri şi seminarii;
 4. Are un limbaj de specialitate complex, prin care dovedeşte o bună capacitate de exprimare, coerenţă, capacitate de argumentare şi originalitate;
 5. Minim nota 8 la seminar conform punctajului prezentat.
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. Buget si trezorerie publica, Mosteanu Tatiana, Universitara, Bucuresti, 2004
2. Mosteanu Tatiana - coordonator, Finanate buget, Economica, Bucuresti, 2001
3. Văcărel I, Finanţe publice, E.D.P. Bucureşti 2006
4. Moşteanu, T., coord., Finanţe Publice, Ed. Universitara, Bucureşti, 2005
Facultativa: 1. Drehuta Emilian, Neamtu Gheorghe, Voicu Elena, Bugetul public si contabilitatea unitatilor bugetare, Agora, Bacau, 2002
2. Plesea Doru, Buget si contabilitate publica, Sigma
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare: Calculator si videoproiector
Suport curs online
Titular de disciplina: Lector univ. dr. BROJU Angela
Asistenti disciplina: BROJU Angela, grupa 241


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |