Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

FINANŢE ŞI BĂNCI
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
INVESTIŢII
Cod: FZI322 Semestrul: 2 Numarul de credite: 5
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 3
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 24 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie DO
Seminar/Laborator: 24 ore DS - de specialitate DS DA - la alegere (optionala) -
Studiu individual: 2 ore DC - complementara - DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei:
Competente profesionale:
Competente transversale:
CONTINUTUL CURSULUI
Tema Descriptori Nr. ore
1 Investitii - concept, tipologie si rol economic 2
2 Mediul investitional si factorii investitionali 2
3 Strategia si politica investitionala 2
4 Surse de finantare a investitiilor 2
5 Decizia de investitii in mediu cert si in mediu incert 2
6 Analiza eficientei economice a investitiilor 4
7 Documentatia necesara pentru realizarea unui proiect de investitii 2
8 Analiza proiectelor de investitii in contextul instrumentelor si fondurilor structurale europene 2
9 Alternative investitionale 2
10 Evaluarea investitiei in actiuni sau portofolii de titluri 4
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 1. Studiu de caz: Prognozarea rezultatelor firmei prin intermediul bilanţului şi contului de profit şi pierdere 2
3 2. Probleme: Evaluarea proiectelor de investiţii în mediu cert, pe baza criteriilor VAN, RIR, TR şi RIR ajustat 2
5 3. Probleme: Evaluarea proiectelor de investiţii în mediu de risc şi probabilistic: alegerea ratei de actualizare şi a probabilităţii corespunzătoare 2
7 4. Exerciţii, studii de caz: Determinarea indicatorilor de eficienţă ai investiţiilor 2
9 5. Studiu de caz: Alegerea sursei de finanţare optime, pe baza modelului CAPM 2
11 6. Studiu de caz, analize: Politici de dividend la nivelul firmelor româneşti 2
13 7. Susţinerea proiectului final pe echipe 2
Teste si teme de control: -
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu): E
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 0%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 0%
- verificari pe parcursul semestrului 0%
- teme de control 0%
Cerinte minime pentru nota 5
Cerinte pentru nota 10
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. Ion Stancu, Finanţe, Editura Economică, 2003
2. Paul Halpern, Finanţe manageriale., Editura Economică, 2000
Facultativa: 1. N. Dragotă, I. Ciobanu, Management financiar. Politici financiare de întreprindere., Editura Economică, 2003
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare:
Suport curs online
Titular de disciplina: Conf. univ. dr. POPESCU Aurelian
Asistenti disciplina: POPESCU Aurelian, grupa 241


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |