Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

FINANŢE ŞI BĂNCI
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
CONTROL ŞI AUDIT FINANCIAR
Cod: FZI323 Semestrul: 2 Numarul de credite: 5
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 3
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 24 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie DO
Seminar/Laborator: 24 ore DS - de specialitate DS DA - la alegere (optionala) -
Studiu individual: 0 ore DC - complementara - DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei:
 • etapele controlului financiar –fiscal
 • definirea, rolul şi obiectivele auditului financiar
 • identificarea etapelor în efectuarea auditului financiar
Competente profesionale:
Competente transversale:
CONTINUTUL CURSULUI
Tema Descriptori Nr. ore
1 Controlul –funcţie a managementului şi a gestiunii financiare 2
2 Metodologia de exercitare a controlului financiar 2
3 Controlul exercitat de Curtea de Conturi 2
4 Controlul exercitat de Ministerul Finantelor Publice 2
5 Organizarea controlului intern in entitatile publice 2
6 Auditul public intern 2
7 Derularea misiunilor de audit public intern 2
8 Evaluarea controlului intern la entităţile publice 2
9 Organizarea controlului intern la entităţi private 2
10 Auditul intern la entităţi private 2
11 Auditul financiar 2
12 Auditul statutar 2
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Tipuri de controale efectuate in entităţi 2
2 Metodologii si tehnici de control - exemple 2
3 Tehnici si procedee utilizate de Curtea de Conturi 2
4 Control impozit pe salarii şi Raport inspectie fiscala 2
5 Chestionare de control intern 2
6 Tehnici si procedee utilizate de auditorii publici interni 1
6 Test: Temele 1-5 1
7 Derulare misiune audit public intern 2
8 Procedee si tehnici de evaluare a controlului intern la entităţi publice 2
9 Rapoarte intocmite de cenzori 2
10 Rapoarte auditori interni 2
11 Raportul auditorului financiar 1
11 Test: Temele 6 - 10 1
12 Raportul auditorului statutar 2
Teste si teme de control: Test: paralela audit intern, audit financiar, control intern
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu): E
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 70%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 0%
- verificari pe parcursul semestrului 20%
- teme de control 10%
Cerinte minime pentru nota 5
 1. Studentul cunoaşte care sunt principalele concepte, le recunoaşte şi le defineşte corect;
 2. Limbajul de specialitate este simplu, dar corect utilizat;
 3. Minim nota 5 la seminar;
 4. Să rezolve bine un subiect
Cerinte pentru nota 10
 1. Studentul cunoaşte şi foloseşte corect noţiunile şi conceptele studiate;
 2. Rezolvă corect problemele cu grad ridicat de dificultate, bazate pe corelaţii şi conexiuni;
 3. A parcurs atât bibliografia obligatorie, cât şi cea suplimentară recomandată la cursuri şi seminarii;
 4. Are un limbaj de specialitate complex, prin care dovedeşte o bună capacitate de exprimare, coerenţă, capacitate de argumentare şi originalitate;
 5. Minim nota 8 la seminar conform punctajului prezentat.
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. Boaja Mihai, Radu Claudiu Sorin, Control si audit fianciar, Universitara2008
2. Morariu A., Stoian F., Audit financiar, ASE Bucureşti, 2010
Facultativa: 1. Morariu Ana, Turlea Eugeniu, Auditul finaciar contabil, Economica, 2001
2. Dobroteanu Laurentiu, Dobroteanu Camelia Liliana, Audit - concepte si practici, Economica
3. Munteanu Victor, Control si audit financiar-contabil, Luminalex, Bucureşti, 2003
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare: -
Suport curs online
Titular de disciplina: Lector univ. dr. BROJU Angela
Asistenti disciplina: BROJU Angela, grupa 241


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |