Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

FINANŢE ŞI BĂNCI
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
DREPT FINANCIAR-BANCAR
Cod: FZI324 Semestrul: 2 Numarul de credite: 5
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 3
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 24 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie DO
Seminar/Laborator: 24 ore DS - de specialitate DS DA - la alegere (optionala) -
Studiu individual: 0 ore DC - complementara - DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei:
 • cunoaşterea, înţelegerea şi însuşirea problematicii privind activitatea bancară (instituţii şi norme de drept, concepte, principii, etc.), modul de organizare şi funcţionare a Băncii Naţionale a României, precum şi a operaţiunilor bancare;
 • studierea şi aprofundarea normelor de drept bancar, circulaţia bănească, operaţiunilor bancare internaţionale, mecanismelor specifice acestora, operaţiunilor pe piaţa valutară.
 • cunoaşterea, înţelegerea şi însuşirea problematicii finanţelor publice (instituţii şi norme de drept, concepte, principii, jurisprudenţa etc.);
 • studierea şi aprofundarea normelor de drept financiar şi bugetar, organismelor financiare internaţionale, mecanismelor specifice acestora.
Competente profesionale:
Competente transversale:
CONTINUTUL CURSULUI
Tema Descriptori Nr. ore
1 Aspecte generale legate de disciplina 2
2 Introducere in dreptul financiar 2
3 Raspunderea juridica in domeniul financiar 2
4 Contenciosul financiar. Prezentare generala 2
5 Organisme financiare internationale. Fondul Monetar International 2
6 Introducere in dreptul bancar 2
7 Banca Nationala a Romaniei. Prerogative 2
8 Tipuri de institutii de credit 2
9 Operatiuni bancare 2
10 Contracte bancare 2
11 Sistemul bancar european 2
12 Recapitulare finala 2
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Izvoarele dreptului financiar. Autoritati publice cu atributii in domeniul financiar 2
3 Elaborarea proiectului de buget. Studiu legislativ 2
5 Controlul financiar, evaziunea fiscala si frauda fiscala. Studii de caz 2
7 Izvoarele dreptului bancar. Studiu de caz 2
9 Jurisprudenta relevanta privind clauzele abuzive din contractele de credit bancar 2
11 Teste finale/recapitulative 2
Teste si teme de control: -
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu): E
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 80%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 0%
- verificari pe parcursul semestrului 20%
- teme de control 0%
Cerinte minime pentru nota 5
 1. Studentul cunoaşte care sunt principalele concepte, le recunoaşte şi le defineşte corect;
 2. Limbajul de specialitate este simplu, dar corect utilizat;
 3. Minim nota 5 la seminar;
 4. Să rezolve bine un subiect
Cerinte pentru nota 10
 1. Studentul cunoaşte şi foloseşte corect noţiunile şi conceptele studiate;
 2. Rezolvă corect problemele cu grad ridicat de dificultate, bazate pe corelaţii şi conexiuni;
 3. A parcurs atât bibliografia obligatorie, cât şi cea suplimentară recomandată la cursuri şi seminarii;
 4. Are un limbaj de specialitate complex, prin care dovedeşte o bună capacitate de exprimare, coerenţă, capacitate de argumentare şi originalitate;
 5. Minim nota 8 la seminar conform punctajului prezentat.
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. Spîrchez Georgeta-Bianca, Fundamente legislative si jurisprudentiale in domeniul economic, Sitech
Facultativa: 1. Gheorghe Carmen Adriana, Drept bancar comunitar, C.H. Beck
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare: Laptop
Suport curs online
Titular de disciplina:


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |