Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

FINANŢE ŞI BĂNCI
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
PROIECTE ECONOMICO-FINANCIARE - LICENŢĂ II
Cod: FZI327 Semestrul: 2 Numarul de credite: 3
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 3
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 0 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie DO
Seminar/Laborator: 24 ore DS - de specialitate DS DA - la alegere (optionala) -
Studiu individual: 0 ore DC - complementara - DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei: Se urmăreşte ajutarea studenţilor în întocmirea proiectelor de licenţă, privind conţinutul şi forma lucrării, modul de redactare, alegerea celor mai relevante surse bibliografice (cărţi, legi, HG, ordine, reviste de specialitate cotate, internetul).
Competente profesionale:
Competente transversale:
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Întocmirea corectă a planului lucrării de licenţă 2
2 Stabilirea bibliografiei lucrării de licenţă 2
3 Alegerea celor mai importante şi recente surse bibliografice 2
4 Redactarea primei părţi teoretice (noţiuni generale) 2
5 Redactarea părţii a doua teoretice (noţiuni specifice) 2
6 Prezentarea firmei (băncii, instituţiei publice) unde se realizează studiul de caz 2
7 Întocmirea studiului de caz 2
8 Scrierea corectă a notelor de subsol 2
9 Controlul final al lucrării de licenţă. 2
10 Întocmirea şi redactarea introducerii lucrării de licenţă 2
11 Stabilirea concluziilor şi propunerilor rezultate din studiul de caz 2
12 Întocmirea Sintezei lucrării de licenţă. 2
Teste si teme de control: -
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu): C
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 0%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 80%
- verificari pe parcursul semestrului 10%
- teme de control 10%
Cerinte minime pentru nota 5
  1. Studentul a întocmit minim 3 capitole din lucrarea de licenţă
  2. Minim 4 participări la seminar
  3. Lucrarea este scrisă pe suport electronic.
Cerinte pentru nota 10
  1. Studentul a întocmit lucrarea în întregime
  2. A parcurs utilizat peste 20 de surse bibliografice
  3. Lucrarea este bine tehnoredactată, cu diacritice româneşti, fără greşeli gramaticale
  4. Prezentarea informaţiilor şi rezultatelor în tabele statistice şi sub formă grafică
  5. Utilizarea surselor bibliografice şi modul de trimitere la sursele bibliografice
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. 1. Template lucrări licenţă Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Braşov, -, -
2. 1. Biblioteca Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Braşov, consultări lucrări licenţă., -, -
3. Buse Lucian, Cunostinte economice de specialitate, Sitech
4. Constantinescu Dumitru, Cunostinte economice fundamentale, Sitech
Facultativa: 1. Prof.univ.dr.Vasile RAILEANU; Asist.univ.drd.Marcel VULPOI, Proiecte economice - Modul contabilitate, Biblioteca digitala www.ase.ro
2. Nastovici Luminita, Proiecte economice, Orient Latin
3. Boaja Minica, Teste grila Vol I + II, Pro Universitaria
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare: -
Suport curs online
Titular de disciplina:
Asistenti disciplina: BÂRSAN-PIPU Nicolae, grupa 241
BROJU Angela, grupa 241
SUCIU Gheorghe, grupa 241


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |