Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

FINANŢE ŞI BĂNCI
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR
Cod: FZI325 Semestrul: 2 Numarul de credite: 6
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 3
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 24 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie -
Seminar/Laborator: 24 ore DS - de specialitate DS DA - la alegere (optionala) DA
Studiu individual: 0 ore DC - complementara - DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei: Disciplina îşi propune să ofere informaţii despre reforma sistemului bancar din România, totodată oferă informaţii de ultimă oră despre eficienţa metodelor de gestiune a riscurilor bancare în contextul supravegherii prudenţiale, conform principiilor Acordului Basel II privind adecvarea capitalului. Un accent deosebit se pune pe managementul operaţiunilor bancare al activităţii de creditare, şi al managementului performanţei şi riscurilor în contextul situaţiei economice actuale, considerată „era managementului riscurilor”, când datorită crizei economico-financiare abordarea acestora devine un test de competenţă.
Competente profesionale:
Competente transversale:
CONTINUTUL CURSULUI
Tema Descriptori Nr. ore
1 Reforma sistemului bancar românesc. 2
2 Procesul managerial în instituţii de credit 2
3 Managementul financiar în economia de piaţă 2
4 Managementul operaţiunilor de casă 2
5 Prevenirea şi combaterea spălării banilor 2
6 Managementul activităţii de creditare 2
7 Managementul resurselor proprii 2
8 Managementul resurselor atrase 2
9 Riscul bancar abordării teoretice 2
10 Managementul riscului de credit şi al riscului operaţional 2
11 Managementul riscului de lichiditate, riscul de piaţă şi alte riscuri 2
12 Acordul Basel pilonul 1,2 şi 3 2
13 Managementul performanţei bancare 2
14 Indicatori de apreciere a activităţii financiar-bancare 2
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Reforma sistemului bancar românesc. 2
2 Procesul managerial în instituţii de credit 2
3 Managementul financiar în economia de piaţă 2
4 Managementul operaţiunilor de casă 2
5 Prevenirea şi combaterea spălării banilor 2
6 Managementul activităţii de creditare 2
7 Managementul resurselor proprii 2
8 Managementul resurselor atrase 2
9 Riscul bancar abordării teoretice 2
10 Managementul riscului de credit şi al riscului operaţional 2
11 Managementul riscului de lichiditate, riscul de piaţă şi alte riscuri 2
12 Acordul Basel pilonul 1,2 şi 3 2
13 Managementul performanţei bancare 2
14 Indicatori de apreciere a activităţii financiar-bancare 2
Teste si teme de control: Temele de la seminarii sunt destinate cercetării ştiinţifice în domeniul financiar-bancar
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu): E
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 50%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 40%
- verificari pe parcursul semestrului 10%
- teme de control 0%
Cerinte minime pentru nota 5
  1. Studentul cunoaşte care sunt principalele concepte, le recunoaşte şi le defineşte corect;
  2. Limbajul de specialitate este simplu, dar corect utilizat;
  3. Minim nota 5 la seminar;
  4. Să rezolve bine un subiect
Cerinte pentru nota 10
  1. Studentul cunoaşte şi foloseşte corect noţiunile şi conceptele studiate;
  2. Rezolvă corect problemele cu grad ridicat de dificultate, bazate pe corelaţii şi conexiuni;
  3. A parcurs atât bibliografia obligatorie, cât şi cea suplimentară recomandată la cursuri şi seminarii;
  4. Are un limbaj de specialitate complex, prin care dovedeşte o bună capacitate de exprimare, coerenţă, capacitate de argumentare şi originalitate;
  5. Minim nota 8 la seminar conform punctajului prezentat.
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. Constantinescu L. A., Operaţiuni şi instituţii de credit, Editura Lux Libris 2009
2. Constantinescu Liliana Aurora, Management financiar-bancar, Editura Lux Libris 2010
Facultativa: 1. Olteanu A., Management bancar, Editura Dareco, Bucureşti 2003
2. Dănilă N., Berea A.O., Management bancar, Editura Economică, Bucureşti 2000
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare: Lap-top si video proiector
Suport curs online
Titular de disciplina: Prof. univ. dr. CAMARDA Adina Liana
Asistenti disciplina: CAMARDA Adina Liana, grupa 241


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |