Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
TURISM INTERNAŢIONAL
Cod: EAIZI311 Semestrul: 1 Numarul de credite: 4
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 3
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 28 ore DF - fundamentala DF DO - obligatorie DO
Seminar/Laborator: 28 ore DS - de specialitate - DA - la alegere (optionala) -
Studiu individual: 0 ore DC - complementara - DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei: Industria turismului este, în prezent, una dintre cele mai importante componente ale economiei mondiale, cu tendinţe semnificative de creştere în viitor. Disciplina "Turismul internaţional" face parte din disciplinele de specialitate cu caracter mondoeconomic. Fenomenul turistic este analizat începând cu formarea specializării internaţionale în domeniul turistic şi continuând cu mecanismul formării şi dezvoltării acestei piete specifice.
Competente profesionale:
Competente transversale:
CONTINUTUL CURSULUI
Tema Descriptori Nr. ore
1 Conceptul de turism si turist - conceptul de turism si turist 2
2 Turismul internaţional şi comerţul mondial - turismul internaţional şi comerţul mondial 2
3 Mecanismul de formare şi orientare a fluxurilor turistice - mecanismul de formare şi orientare a fluxurilor turistice 2
4 Tendinţe ale turismului mondial şi european - tendinţe în dinamica şi structura turismului internaţional 2
5 Turismul intern şi internaţional al româniei - turismul intern şi internaţional al româniei. Analiza swot a româniei ca destinaţie turistică 2
6 Forme de turism - tipologia voiajelor 2
7 Caracterizarea formelor moderne de turism - clasificarea si caracterizarea formelelor de turism 2
8 Indicatori de cuantificare a circulatiei turistice - indicatorii circulaţiei turistice 2
9 Piaţa turistică – cererea şi oferta - piaţa turistică. Cererea turistică. Determinanţii cererii turistice. Oferta turistică. Determinanţii ofertei turistice 2
10 Serviciile de cazare - retrospectiva dezvoltării industriei hoteliere. Oferta unităţilor de cazare turistică. Structuri de cazare turistică. Clasificări ale hotelurilor 2
11 Serviciile de transport în turismul internaţional - transporturile – caracteristici generale. Transportul feroviar. Transportul rutier. Transportul naval. Transportul aerian 2
12 Transportul aerian de pasageri - dezvoltarea transportului aerian. Organizarea transportului aerian – aeroporturile. Companiile aeriene. Libertăţile aerului. Promovarea pe piaţa serviciilor de transport aerian 2
13 Organisme si cooperare internationala in turism - organisme internaționale de turism 2
14 Distribuţia produselor turistice - principalele tipuri de canale de distribuţie în turism. Sistemul distribuției directe. Sistemul distribuției indirecte.Tipuri de intermediari 2
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Locul turismului în sistemul economiei mondiale şi naţionale si contribuţiile turismului la dezvoltarea economico-socială 2
2 Forme de turism 2
3 Particularităţile pieţei turistice 2
4 Formarea şi manifestarea cererii pentru turism 2
5 Specificitatea ofertei turistice 2
6 Servicii turistice de bază şi complementare 2
7 Forme de transport utilizate în turism 2
Teste si teme de control: -prezentarea unor proiecte individuale pe parcursul seminarului
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu): E
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 90%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 10%
- verificari pe parcursul semestrului 0%
- teme de control 0%
Cerinte minime pentru nota 5 o Rezolvarea a doua subiecte de examen. o Activitatea de la seminar, referat.
Cerinte pentru nota 10 o Rezolvarea tuturor subiectelor de examen. o Activitatea de la seminar, referat.
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. Ispas Ana, Onut Elena, Economia turismului. Caiet de seminar. Probleme, proiecte, referate, Universitatii Transilvania din Brasov
2. Draica Constantin, Turismul international. Practici de elaborare si distributie a produsului turistic, ALL BECK
3. Baranov A., Turism internaţional, Braşov, 2011
4. Cristureanu C., Oneţiu A., Turism internaţional, Ed. Prouniversitaria, Bucureşti, 2012
Facultativa: 1. Marinescu Nicolae, Contributii privind perfectionarea managementului intreprinderilor mici si mijlocii din comert si turism, Universitatii Transilvania Brasov2006
2. Gogu Emilia, Statistica in turism si comert, Oscar Print2009
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare: retroproiector,reviste specialitate, tabla
Suport curs online
Titular de disciplina: Conf. univ. dr. FUNARU Mihaela
Asistenti disciplina: FUNARU Mihaela, grupa 141


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |