Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
ECONOMIE MONDIALĂ
Cod: EAIZI313 Semestrul: 1 Numarul de credite: 4
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 3
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 28 ore DF - fundamentala DF DO - obligatorie DO
Seminar/Laborator: 14 ore DS - de specialitate - DA - la alegere (optionala) -
Studiu individual: 0 ore DC - complementara - DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei: Evidenţierea unor aspecte relevante privind modul de formare a economiei mondiale, structura şi caracteristicile diferitelor componente ale sistemului economic mondial, interdependenţele şi perspectivele de dezvoltare ale acestuia, pornind de la conceptele de bază cu care operează această disciplină. Parcurgând aceast curs, care precede disciplinele sectoriale, studenţii îşi dezvoltă gândirea economică de la general la particular, fiind pregătiţi să abordeze în perspectivă internaţională procesele şi fenomenele economice actuale.
Competente profesionale:
Competente transversale:
CONTINUTUL CURSULUI
Tema Descriptori Nr. ore
1 Economie mondială: origini, conţinut, perspective 2
2 Sistemul economiei mondiale 2
3 Locul ţărilor dezvoltate în economia mondială 2
4 Politica economică a ţărilor dezvoltate; rolul statului in economie 2
5 Procesul de apariţie şi dezvoltare a societăţilor transnaţionale 2
6 Implicaţiile expansiunii societăţilor transnaţionale asupra economiei mondiale 2
7 Istoricul formării Uniunii Europene 2
8 Structura instituţională a Uniunii Europene 2
9 Politica economică a Uniunii Europene 2
10 Locul ţărilor în dezvoltare în economia mondială 2
11 Asistenţa financiară externă pentru dezvoltare. Problema datoriei externe 2
12 Trăsături caracteristice tranziţiei ţărilor central şi est europene la economia de piaţă 2
13 Fluxurile comerciale şi financiare internaţionale 2
14 Globalizarea şi regionalizarea, fenomene specifice noului context economic mondial 2
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Prezentarea şi analiza elementelor componente ale sistemului economiei mondiale. 2
2 Analiza comparativă a nivelului actual de dezvoltare economică a două state la alegere. Perspective în evoluţia economică a acestora 2
3 Globalizarea şi regionalizarea procese specifice economiei mondiale contemporane. Studii de caz. 2
4 Globalizarea şi regionalizarea procese specifice economiei mondiale contemporane. Studii de caz.2 2
5 Tipuri de grupări economice integraţioniste existente la nivel mondial. Studii de caz. 2
6 Tipuri de grupări economice integraţioniste existente la nivel mondial. Studii de caz.2 2
7 Caracteristici ale procesului de extindere a Uniunii Europene. Perspective. 2
8 Prezentarea şi analiza economiilor emergente. Studii de caz 1 2
9 Prezentarea şi analiza economiilor emergente. Studii de caz 2 2
10 Prezentarea şi analiza economiilor emergente. Studii de caz 3 2
11 Prezentarea şi analiza economiilor emergente. Studii de caz 4 2
12 Prezentarea şi analiza economiilor emergente. Studii de caz 5 2
13 Prezentarea şi analiza economiilor emergente. Studii de caz 6 2
14 Recapitulare 2
Teste si teme de control: -
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu): E
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 70%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 20%
- verificari pe parcursul semestrului 10%
- teme de control 0%
Cerinte minime pentru nota 5 - participarea la examen si rezolvarea corecta a cel putin a unei cerinte din testul de examinare - rezolvarea unei teme de seminar
Cerinte pentru nota 10 - rezolvarea tuturor temelor de seminar - rezolvarea corecta a cerintelor testului final
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. STIGLITZ, JOSEPH E, WALSH CARL E, ECONOMIE, ECONOMICA
2. NORHAUS SAMUELSON, ECONOMIE, TEORA
3. Chiţiba C,, Economie mondială, Ed. Prouniversitaria, Bucureşti, 2012
Facultativa: 1. ANDREI LIVIU, ECONOMIE EUROPEANA, ECONOMICA
2. Dumitrescu S., Bal A., Economie mondială, Ed. Economică, Bucureşti 2002
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare: material seminar - statistici mondiale, ziare de specialitate, calculator, proiector
Suport curs online
Titular de disciplina: Conf. univ. dr. FUNARU Mihaela
Asistenti disciplina: FUNARU Mihaela, grupa 141


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |