Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
MARKETING INTERNAŢIONAL
Cod: EAIZI326 Semestrul: 1 Numarul de credite: 4
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 3
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 28 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie -
Seminar/Laborator: 28 ore DS - de specialitate DS DA - la alegere (optionala) DA
Studiu individual: 0 ore DC - complementara - DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei: Cursul are ca scop introducerea studenţilor în domeniul marketingului internaţional în vederea formarii unui specialist capabil să facă o cercetare de marketing, să o poată interpreta, să familiarizeze studenţii cu prezentarea pieţei internaţionale, cu politicile de marketing internaţional şi, însuşirea strategiei de promovare a produsului şi prezentarea noţiunilor de penetrare pe pieţele aflate în plin proces de globalizare, să definească strategii adecvate pentru conducerea activităţii din companie, să elaboreze strategii de marketing în concordanță cu strategia generală a companiei, pe fondul concret am mediului determinat. Noţiunile tratate pe parcursul capitolelor sunt absolut necesară studenţilor atât pentru însuşirea cunoştinţelor de bază, cât şi pentru formarea lor ca viitori economişti în relaţii economice internaţionale.
Competente profesionale:
Competente transversale:
CONTINUTUL CURSULUI
Tema Descriptori Nr. ore
1 Concepte, evolutie si tendintele marketingului international 2
2 Sistemul international de marketing 2
3 Piete globale, regionale si emergente 2
4 Mediul de piata international 2
5 Cercetarea in marketingul international 2
6 Impactul si prognoza in marketingul international 2
7 Strategii in marketingul international 2
8 Politica de produs in marketingul international 2
9 Politica de pret in marketingul international 2
10 Politica de distributie in marketingul international 2
11 Politica de comunicare in marketingul international 2
12 Planificarea in marketingul international 2
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Concepte, evolutie si tendinte in marketingul international 2
3 Sistemul international de marketing 2
5 Piete globale, regionale si emergente 2
7 Mediul de piata international 2
9 Cercetarea in marketingul international 2
11 Mixul de marketing international 2
Teste si teme de control: -
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu): E
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 60%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 20%
- verificari pe parcursul semestrului 10%
- teme de control 10%
Cerinte minime pentru nota 5 -un raspuns corect la examen -planul de afaceri -activitate la seminar
Cerinte pentru nota 10 -toate raspunsurile corecte la examen -planul de afaceri -activitate la seminar
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. State, I.,, Marketing Internaţional, vol. I şi vol. II,, Editura Universitatea „Transilvania”, Braşov, 2003
2. Danciu, V, Marketing internaţional, Ed. Economică, Bucureşti, 2005
3. State Ioan, Marketing international - compediu, Universitatii "Transilvania" Brasov2003
4. Muşetescu A., Marketing internaţional, Ed. Prouniversitaria, Bucureşti, 2012;
5. Danciu V., Marketing internaţional, Ed. Economică, Bucureşti, 2005
Facultativa: 1. Bradley F.,, Marketing internaţional,, Ed. Teora, Bucureşti, 2001
2. Pop, Al. N., Dumitru, I, Marketing internaţional, Ed. Uranus, Bucureşti, 2001
3. Sasu, C, Marketing internaţional, Ed. Polirom, Iaşi, 1998
4. Kotler, Ph., Marketing, Ed. Practica, 2010
5. Kotler, Ph,, Managementul marketingului, Ed. Teora, 2008
6. Kotler Philip, Armstrong Gary, Principiile marketingului, Teora
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare: retoproiector, reviste de specialitate
Suport curs online
Titular de disciplina: Conf. univ. dr. STATE Ioan
Asistenti disciplina: STATE Ioan, grupa 141


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |