Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
TEHNICA PLĂŢILOR ŞI FINANŢĂRII TRANZACŢIILOR INTERNAŢIONALE
Cod: EAIZI328 Semestrul: 2 Numarul de credite: 5
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 3
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 24 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie -
Seminar/Laborator: 24 ore DS - de specialitate DS DA - la alegere (optionala) DA
Studiu individual: 0 ore DC - complementara - DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei: Această disciplină contribuie la aprofundarea teoretică şi practică a principalelor concepte cu care se operează pe piaţa financiară internaţională, a modului în care funcţionează fiecare componentă a acesteia, precum şi detalierea mecanismelor şi a instrumentelor specifice prin care sunt mobilizate resursele financiare.
Competente profesionale:
Competente transversale:
CONTINUTUL CURSULUI
Tema Descriptori Nr. ore
1 1. Apariţia şi dezvoltarea instrumentelor de plată - Apariţia şi dezvoltarea instrumentelor de plată. Instrumentele de plăţi. 2
2 2. Mijloace de plată utilizate pe plan naţional şi internaţional – cecul - Prezentare generală, elemente, tipuri, funcţii. Operaţiuni implicate de procesul utilizării cecului 2
3 3. Mijloace de plată utilizate pe plan naţional şi internaţional –ordinul de plată - Prezentare generală, caracteristici, elemente obligatorii. Tipuri de ordine de plată, părţile implicate, mecanismul derulării ordinului de plat 2
4 4. Mijloace de plată utilizate pe plan naţional şi internaţional –cambia – Părţi implicate, funcţii, trăsături, elemente obligatorii, tipuri. Operaţiuni cu cambii 2
5 5. Mijloace de plată utilizate pe plan naţional şi internaţional - biletul la ordin - Prezentare generală şi particularităţile. Funcţiile economice ale biletului la ordin 2
6 6. Mijloace de plată utilizate pe plan naţional şi internaţional - cardul - Prezentare generală şi clasificare.Tipuri de carduri şi mecanismul tranzacţiei 2
7 7. Modalităţi de plată internaţionale I – incasso-ul documentar - Prezentarea generală a incasso-ului documentar. Particularităţi ale utilizării incasso-ului în circuitul internaţional 2
8 8. Modalităţi de plată internaţionale II – acreditivul documentar - Prezentare generală a acreditivului documentar. Tipuri de acreditive 4
9 9. Modalităţi de plată internaţionale III – scrisorea de credit - Scrisoarea de credit comercială. Scrisoarea de credit stand-by 2
10 10. Finanţări internaţionale pe termen scurt - Finanţarea tranzacţiilor internaţionale.Tehnici de finanţare pe termen scurt 2
11 11. Finanţări internaţionale pe termen mediu şi lung - Tehnici de finanţare pe termen mediu şi lung. Alte tipuri de credite 2
12 12. Finanţări internaţionale speciale - Tehnici speciale de finanţare – Forfetarea. Factoringul. Leasingul 2
13 Finanţarea pe europieţe - Eurocreditele. Euroobligaţiunile 2
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Aparitia si dezvoltarea instrumentelor de plata 2
2 Dobanda simpla, dobanda compusa, Cecul 2
3 Cambia 2
4 Biletul la ordin 2
5 Cardul 2
6 Incasso documentar 2
7 Acreditivul documentar I 2
8 Acreditivul documentar 2
8 Acreditivul documentar II 2
9 Scrisorile de credit 2
10 Credite pe termen scurt 2
11 Credite pe termen mediu si lung 2
12 Tehnici speciale de finantare 2
13 Eurocreditele 2
14 Euro-obligatiuni 2
Teste si teme de control: -
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu): E
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 80%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 20%
- verificari pe parcursul semestrului 0%
- teme de control 0%
Cerinte minime pentru nota 5 o Rezolvarea a doua subiecte de examen. o Activitate seminar.
Cerinte pentru nota 10 o Rezolvarea tuturor subiectelor de examen. o Activitate seminar.
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. Monica Raileanu Szeles, Ramona Miron, Tehnici de plata si finantare internationala, EUT
2. Funaru M., Tehnica plăţilor şi finanţării internaţionale, Braşov, 2011
3. Mionel O., Tehnica plăţilor şi finanţării internaţionale, Ed. Prouniversitaria, Bucureşti, 2012
4. Monica Raileanu Szeles, Ramona Miron, Tehnici de plata si finantare internationala, Ed. Universitatii Transilvania din Brasov
Facultativa: 1. Dardac Nicolae, Moneda, banci si politici monetare, EDP
2. Hinkelman, E.G., Plăţi internaţionale, Editura Teora, 2001
3. 3. Hinkelman, E.G., Plăţi internaţionale, Editura Teora, 2001
4. Răileanu Szeles, M., Relaţii monetar - financiare internaţionale, Editura Lux Libris, 2006
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare: laptop, videoproiector, retroproiector, diapozitive, slide-uri
Suport curs online
Titular de disciplina: Conf. univ. dr. FUNARU Mihaela
Asistenti disciplina: FUNARU Mihaela, grupa 141


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |