Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
CORESPONDENŢĂ COMERCIALĂ ÎN LIMBA FRANCEZĂ
Cod: RZI319 Semestrul: 1 Numarul de credite: 3
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 3
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 0 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie -
Seminar/Laborator: 14 ore DS - de specialitate - DA - la alegere (optionala) DA
Studiu individual: 0 ore DC - complementara DC DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei: 1.- dezvoltarea competenţelor lingvistice corespunzătoare nivelului de studiu superior; 2. - dezvoltarea competenţelor comunicative corespunzătoare nivelului de studiu superior 3. - dobândirea de competenţe de lectură în limba franceză a literaturii şi documentelor de specialitate; 4.- dobândirea de competenţe de comunicare orală cu accent pe situaţiile de comunicare de afaceri; - dobândirea de competenţe de comunicare scrisă centrate pe achiziţionarea termenilor specifici în comunicarea şi corespondenţa de afaceri. are nivelului de studiu superior.
Competente profesionale:
Competente transversale:
CONTINUTUL CURSULUI
Tema Descriptori Nr. ore
14 Seminar 14: - Bilanţ - Revizurea orală, prin dialoguri tematice, pe grupe de lucru a îndeplinirii obiectivelor lexicale şi gramaticale propuse. 2
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Dialoguri – La telefon Seminar 1: - Obiective lexicale: - Solicitarea de informaţii (pentru o vizită/ un produs) - Cum să lansezi/ modifici/ anulezi/ confirmi/ clarifici o comandă 2
2 - Obiective lexicale: - Stabilirea unei întrevederi - Invitaţie la o reuniune - Scuze pentru imposibilitatea de participare la o reuniune care va avea/ a avut loc 2
3 Obiective lexicale: - Reclamaţia - Revenire Ia o înştiinţare de plata 2
4 - Obiective lexicale: - Informaţii privind cazarea la hotel - Amânarea unei întâlnir - Anunţarea unei sosiri cu întârziere 2
5 - Obiective lexicale: - Comandarea unui taxi - Verificarea orarului unui zbor - Rezervarea unui bilet de avion 2
6 Obiective lexicale: - Mulţumiri pentru ospitalitate - Stabilirea unei livrări de mărfuri 2
7 Obiective lexicale: - Organizarea unei întâlniri de afaceri - Prezentarea unei propuneri de afaceri - Studierea unei posibilităţi de colaborare 2
8 Dialoguri - Faţă în faţă Seminar 8: - Obiective lexicale: - Sosirea/ plecarea de la hotel - Comandarea unei mese/ verificarea notei de plată - Stabilirea unui program de vizite 2
9 Obiective lexivale: - Vizită de prezentare a unui departament - Interviu informativ/ oficial pentru angajare 2
10 Obiective gramaticale: - Folosirea modului subjonctif -Concordanţa timpurilor la subjonctif 2
11 - Obiective lexicale: - Planificarea bugetului - Organizarea lansării unui produs 2
12 Obiective lexicale: - Contactarea organismelor publice (camera de comerţ/ vama) - Prezentarea politicii firmei (dezvoltare/personal/vânzări) 2
13 Obiective lexicale: - Ofertă pentru prestarea unui serviciu - Vânzarea unui produs - Discutarea unor contracte (condiţii de vânzare/condiţii de plată/rezilierea contractului 2
14 Bilanţ - Revizurea orală, prin dialoguri tematice, pe grupe de lucru a îndeplinirii obiectivelor lexicale şi gramaticale propuse. 2
Teste si teme de control: -
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu): C
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 80%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 0%
- verificari pe parcursul semestrului 20%
- teme de control 0%
Cerinte minime pentru nota 5 1. Limbajul de specialitate este simplu, dar corect utilizat; 2. Să rezolve satisfăcător un subiect
Cerinte pentru nota 10 . Studentul cunoaşte şi foloseşte corect noţiunile şi conceptele studiate; 2. Are un limbaj de specialitate complex, prin care dovedeşte o bună capacitate de exprimare, coerenţă, capacitate de argumentare şi originalitate; 3. Minim 80% prezenţă la seminar
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. Nan, Anca, -„Comunicare de afaceri în limba franceză”- curs –, Edit. Tipona, 2008
2. Cilianu-Lascu, Corina, -, „Le francais à l’usage des professionnels”,, Edit. Univers, 1990
3. Saraş, M., Brăescu, M.,, - „Gramatica practică a limbii franceze”,, Edit. Niculescu, 1998
4. Gruber C., Corespondenţă comercială în limba franceză, Ed. Prouniversitaria, Bucureşti, 2012;
5. Gruber C., Paştin I., Corespondenţă în limba franceză, Ed. Prouniversitaria, 2011
Facultativa: 1. Aron, Luminiţa –, Franceza economică şi de afaceri,, Edit. Niculescu, 1998
2. Danilo, M., Tauzin, B., -, Le français de l’entreprise, – Paris, C.L.E International 1990
3. Gruber, Cristina, Lupchian, Gabriela -, Le plaisir de parler francais, Pro Universitaria, 2006
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare: Instrumente de lucru – dictionare, carti de verbe, compendii de gramatica Suport curs online Suport curs online
Suport curs online
Titular de disciplina:


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |