Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
Corespondenţă comercială în limba franceză II
Cod: RZI3210 Semestrul: 2 Numarul de credite: 3
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 3
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 0 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie -
Seminar/Laborator: 24 ore DS - de specialitate - DA - la alegere (optionala) DA
Studiu individual: 48 ore DC - complementara DC DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei: 1.- dezvoltarea competenţelor lingvistice corespunzătoare nivelului de studiu superior; 2. - dezvoltarea competenţelor comunicative corespunzătoare nivelului de studiu superior 3. - dobândirea de competenţe de lectură în limba franceză a literaturii şi documentelor de specialitate; 4.- dobândirea de competenţe de comunicare orală cu accent pe situaţiile de comunicare de afaceri; - dobândirea de competenţe de comunicare scrisă centrate pe achiziţionarea termenilor specifici în comunicarea şi corespondenţa de afaceri. are nivelului de studiu superior.
Competente profesionale:
Competente transversale:
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Tema – Corespondenţă comercială şi de afaceri Obiective lexico-gramaticale Seminar 1: - Contractul de muncă - Comunicare despre întârzierea unei livrări - Solicitare de informaţii despre situaţia financiară a unui client (fax) - Informarea clientului asup 2
2 Expunerea condiţiilor de livrare - Confirmarea datei şi locului livrării - Alegerea unui mijloc de transport - Cerere de despăgubire pentru deteriorarea mărfurilor la transport 2
3 Solicitarea de informaţii despre formalităţile vamale - Cunoaşterea formalităţilor vamale - Informarea clientului în legătură cu depozitarea - Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor obţinute 2
4 Informarea clienţilor în legătură cu creditele imobiliare - Circulară cu privire la serviciile imobiliare disponibile - Organizarea unei întâlniri pentru reluarea discuţiilor - Asigurarea – solicitare ofertă/ de deviz 2
5 Revenire la înştiiţarea de plată a unei prime de asigurare - Depunerea documentelor pentru declararea unui accident - Contractarea unei asigurări în beneficiul unui terţ - Refuzul acordării despăgubirii 2
6 Comunicarea intenţiei de acţionare în justiţie - Solicitarea de informaţii pentru implantarea unei fabrici în străinătate - Reclamaţii la o întârziere în administrarea unui cont - Reclamaţii privind o livrare greşită - Reclamaţii referitoare la 2
7 Reclamaţii referitoare la distribuirea corespondenţei - Informarea clienţilor despre preluarea unei firme - Informarea clienţilor despre schimbarea numelui şi adresei firmei - Informarea clienţilor despre o majorare de preţuri - Solicitarea de informaţii pentr 2
8 Scrisoare referitoare la un cont fără acoperire - Scrisoare adresată de bancă unui client - Solicitare de informaţii pentru operaţiuni bancare curente/operaţiuni bancare efectuate prin poştă - Solicitare de informaţii pentru deschidere cont cecuri po 2
9 Solicitarea serviciului post – restant - Solicitarea de informaţii despre cazare la hotel (fax) - Solicitarea de confirmare a unei rezervări - Confirmarea unei rezervări 2
10 Practica afacerilor - Obiective lexicale Seminar 10: - Formule de adresare - Comunicări scrise – adrese/ abrevieri uzuale 2
11 Faxul/ texul – abrevieri uzuale - Memorandum – forme consacrate - Telecomunicaţii – telefonul/ expresii obişnuite 2
12 Cultura afacerilor - Obiective lexicale Seminar 12: - Firma – organizare/ personal/ cutume - Protocolul – Vestimentaţie / invitaţii/ cadouri 2
Teste si teme de control: -
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu): C
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 80%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 0%
- verificari pe parcursul semestrului 20%
- teme de control 0%
Cerinte minime pentru nota 5 1. Limbajul de specialitate este simplu, dar corect utilizat; 2. Să rezolve satisfăcător un subiect
Cerinte pentru nota 10 Studentul cunoaşte şi foloseşte corect noţiunile şi conceptele studiate; 2. Are un limbaj de specialitate complex, prin care dovedeşte o bună capacitate de exprimare, coerenţă, capacitate de argumentare şi originalitate; 3. Minim 80% prezenţă la seminar
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. 1. Nan, Anca, ”- curs –, -Comunicare de afaceri în limba franceză, Edit. Tipona, 2008
2. 2. Cilianu-Lascu, Corina, -,, „Le francais à l’usage des professionnels”,,, Edit. Univers, 1990
3. 3. Saraş, M., Brăescu, M.,, -, „Gramatica practică a limbii franceze”,,, Edit. Niculescu, 1998
4. 4. Pruvot-Buttner, Claude -, "Corespondenţă de afaceri ăn limba franceză", Edit. Niculescu, 2007
5. Gruber C., Corespondenţă comercială în limba franceză, Ed. Prouniversitaria, Bucureşti, 2012;
6. Gruber C., Paştin I., Corespondenţă în limba franceză,, Ed. Prouniversitaria, 2011
Facultativa: 1. 1. Cilianu-Lascu, Corina - coordonator,, " Franceza pentru economoşti - Mots, expressions, discours en economie"-, Teora, 2006
2. 2. Aron, Luminiţa –,, "Franceza economică şi de afaceri,"-, Edit. Niculescu, 1998
3. 3. Danilo, M., Tauzin, B., -, "Le français de l’entreprise" -, Paris, C.L.E International 1990
4. 4. Gruber, Cristina, Lupchian, Gabriela, -, "Le plaisir de parler francais" -, Pro Universitaria, 2006
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare: Instrumente de lucru – dictionare, carti de verbe, compendii de gramatica Suport curs online Suport curs online Suport curs online
Suport curs online
Titular de disciplina:


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |