Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
Comerţ internaţional cu servicii
Cod: RZI323 Semestrul: 2 Numarul de credite: 4
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 3
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 24 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie DO
Seminar/Laborator: 12 ore DS - de specialitate DS DA - la alegere (optionala) -
Studiu individual: 0 ore DC - complementara - DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei: Cursul predat studenţilor de la profilul economic, ajută la o mai bună înţelegere a unor noi concepţii revoluţionare, privind rolul serviciilor la creşterea şi dezvoltarea economică în general.După parcurgerea conţinutului disciplinei, studentii vor fi capabili să: - însuşirea conceptelor de bază ale domeniului, încadrarea comerţului internaţional cu servicii în familia ştiinţelor economice şi delimitarea operaţională a acestuia de domeniile înrudite. - familiarizarea cu instrumentarul politicilor de comerţului internaţional cu servicii.
Competente profesionale:
Competente transversale:
CONTINUTUL CURSULUI
Tema Descriptori Nr. ore
1 Continutul si sfera serviciilor - definirea serviciilor şi înţelegerea esenţei acestora; cunoaşterea; cunoaşterea caracteristicilor serviciilor si a sectorului tertiar; 2
2 Rolul si locul serviciilor in economia mondiala -dimensiunile sectorului tertiar in economie; interdependentele serviciilor in economie; rolul serviciilor in economie; 2
3 Tipologia serviciilor - clasificarile statistice ale serviciilor; categorii de servicii. 2
4 Piata serviciilor - caracteristicile pietei serviciilor; raporturile intre piata serviciilor si piata bunurilor; 2
5 Oferta de servicii - cunoasterea oferta de servicii; tarifele pentru servicii; 2
6 Cererea de servicii - cererea de servicii; metode de studiere a cererii pentru servicii; 2
7 Internationalizarea serviciilor - internationalizarea serviciilor; specializarea internationala a serviciilor; tendinte in comertul international cu servicii; 2
8 Reglementarea tranzactiilor internationale cu servicii - reglementari in sectorul serviciilor; instrumente de restrictionare a tranzactiilor internationale cu servicii; 2
9 Liberalizarea tranzactiilor internationale cu servicii - importanta liberalizarii tranzactiilor internationale cu servicii; cadrul institutional; efectele liberalizarii si reforma reglementarilor in sectorul serviciilor; 4
10 Tranzactii internationale cu servicii -comertul electronic; serviciile de telecomunicatii; serviciile financiare; 4
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Continutul si sfera serviciilor; Rolul si locul serviciilor in economia mondiala; Tipologia serviciilor – studii de caz, aplicatii practice, dezbateri 2
2 Piata serviciilor; cererea si Oferta de servicii– studii de caz, aplicatii practice, dezbateri 2
3 Internationalizarea serviciilor; specializarea internationala a serviciilor; tendinte in comertul international cu servicii– studii de caz, aplicatii practice, dezbateri 2
4 Reglementarea tranzactiilor internationale cu servicii– studii de caz, aplicatii practice, dezbateri 2
5 Liberalizarea tranzactiilor internationale cu servicii– studii de caz, aplicatii practice, dezbateri 2
6 Tranzactii internationale cu servicii - comertul electronic; serviciile de telecomunicatii; serviciile financiare; – studii de caz, aplicatii practice, dezbateri 2
Teste si teme de control: -
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu): E
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 80%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 20%
- verificari pe parcursul semestrului 0%
- teme de control 0%
Cerinte minime pentru nota 5 o Rezolvarea a doua subiecte de examen. o Proiectul de la seminar.
Cerinte pentru nota 10 o Rezolvarea tuturor subiectelor de examen. o Proiectul de la seminar.
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. Cristureanu,C., Tranzacţiile internaţionale în economia imaterială, Ed.C.H.Beck,Bucureşti, 2009
2. Ioncică, M., Economia serviciilor. Abordări teoretice şi implicaţii practice, Ed. Uranus, Bucureşti, 2006
3. Baranov A., Comerţ internaţional cu servicii,, Braşov, 2011
4. Cristureanu C., Dinu A., Comerţ internaţional cu servicii,, Ed. Prouniversitaria, Bucureşti, 2012
5. Funaru, M., Comerţul internaţional cu servicii, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2013
6. Funaru, M., Comerţul internaţional cu servicii, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2013
Facultativa:
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare: laptop, videoproiector, retroproiector, diapozitive, slide-uri
Suport curs online
Titular de disciplina:


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |