Home    |   Contact
   
  Login profesori | Login studenti

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 291 / 30.IV.2002

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGEA nr. 238 / 23 aprilie 2002

privind înfiinţarea Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti

- Extras -

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art.1. – Se înfiinţează Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, ca instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4.

Art. 2. – Universitatea se înfiinţează cu facultăţi şi specializări acreditate.

Art. 3 – După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura universităţii intră şi facultăţile, colegiile şi specializările, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. – Personalul didactic şi nedidactic din instituţia care a fost autorizată să funcţioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la instituţia nou înfiinţată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. – Universitatea înfiinţată dispune de patrimoniu propriu.

Art. 6. – Patrimoniul universităţii va rămâne şi va fi utilizat numai în cadrul sistemului naţional de învăţământ.

Art. 7. – Cheltuielile privind funcţionarea universităţii se suportă din veniturile proprii dobândite în condiţiile legii, precum şi din alte surse legale.

Art. 8. – Pentru a asigura respectarea standardelor legale de calitate, specifice învăţământului superior, instituţia prevăzută la art. 1. este monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

 

 

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) din Constituţia României.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) din Constituţia României.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALER DORNEANU


 

Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |